Rechtbank Rotterdam: strafvorderlijke gegevens en de Woo

Het strafrecht en de Woo komen elkaar geregeld tegen. Veelal speelt dan ook de vraag of sprake is van bijzondere regelingen die voorgaan op de Woo. Zo ook in een kwestie waar de rechtbank Rotterdam zich over moest uitlaten in deze uitspraak.

Wjsg

De Woo geldt voor alle informatievragen tenzij een verzoek ziet op informatie waarover iets is geregeld in een bijzondere wet (artikel 8.8). Dat geldt onder meer voor de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Meer specifiek is daar het nodige geregeld over informatie in de titels 2 tot en met 3b. Deze titels zien onder meer op de werking van justitiële en strafvorderlijke gegevens.

De vervolgvraag is dan geregeld op welke informatie ziet zo’n bijzondere regeling dan waardoor de artikelen 3.1, 3.3, 4.1, 5.1, eerste, tweede en vijfde lid en 5.2 niet van toepassing zijn. De rechtbank beantwoordt die vraag in deze uitspraak nogal ruimhartig. Gesteld wordt dat onder ‘strafvorderlijke gegevens’ worden verstaan: “persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon die zijn verkregen in het kader van een strafvorderlijk onderzoek en die het openbaar ministerie in een strafdossier of langs geautomatiseerde weg in een gegevensbestand verwerkt.” Uit de wetgeschiedenis zou blijken dat strafvorderlijke gegevens kunnen zijn opgenomen in de processtukken en verwerkt in een strafdossier, Compas of de hoger beroepssystemen.  Omdat vervolgens het begrip ‘processtukken’ ruim wordt opgevat (in het strafdossier worden kort samengevat alle stukken gevoegd die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de beantwoording van de vragen van de artikelen 348 en 350 Sv) zou hieruit volgen dat ook de communicatie van het College van Procureurs-Generaal over (de beslissing op) het verzoek om heropening van een strafzaak daaronder moet worden begrepen. De Woo geeft dus geen toegang tot die documenten.

Bijzonder blijft in dit soort kwesties dat niet lijkt te zijn vastgesteld dat die documenten daadwerkelijk in het strafdossier zijn opgenomen.

8:29 Awb is anders

Let wel op, het bestaan van zo’n bijzondere regeling is niet per definitie voldoende om al te kunnen spreken van gewichtige redenen zodat die documenten onder geheimhouding zouden kunnen worden ingebracht in een bestuursrechtelijke procedure (zie deze annotatie)!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *