Meer duidelijkheid over actieve openbaarmaking op grond van de Woo

In januari van dit jaar kon nog wat kritiek worden geuit in een column op Binnenlands Bestuur over het informeren van alle overheden als het gaat om de inwerkingtreding van de actieve openbaarmakingsplichten van de Wet open overheid. Want artikel 3.3 is nog niet in werking getreden, dat volgt pas op termijn. En onduidelijk bleef maar wat kon worden verwacht en wanneer.

In een brief van de Minister van BZK van 8 juli jl. wordt iets meer duidelijkheid gegeven. Als PLOOI (het verplicht voorgeschreven publicatieplatform, artikel 3.3b) zover is, wordt begin 2023 een en ander aan categorieën aangewezen voor alle bestuursorganen (als het een informatiecategorie betreft die voor hen relevant is). Geen onderscheid dus nog per categorie per overheidsinstelling (die optie biedt artikel 10.2 wel).

De categorieën waar men nu aan denkt zijn:

  • bereikbaarheidsgegevens van het bestuursorgaan en wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend (Artikel 3.3, eerste lid, onderdeel e, van de Woo);
  • vergaderstukken van vertegenwoordigende lichamen van decentrale overheden (Artikel 3.3, tweede lid, onderdeel c, van de Woo);
  • convenanten (Artikel 3.3, tweede lid, onderdeel f, van de Woo);
  • Woo-verzoeken, inclusief de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en de daarbij verstrekte informatie (Artikel 3.3, tweede lid, onderdeel i, van de Woo).

Over het algemeen geen al te ‘spannende’ of lastige documenten. Die laatste categorie is wel meer complex en daar wordt dan ook al een disclaimer voor opgenomen in de voetnoot.

Maar alle overheden doen er dus goed aan om de hier bedoelde categorieën – voor zover dus relevant van hen – wel geschikt te gaan maken voor de actieve openbaarmaking.

Al vaker opgemerkt, maar het kan geen kwaad dit nog eens te doen hier: denk daarbij vooral ook aan de voorkeursvolgorde van artikel 2.4, derde lid. In beginsel wordt als machinaal leesbaar in open formaat, inclusief de metadata verstrekt. Van die modaliteit kan worden afgeweken, maar dat behoeft wel enige uitleg!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *