Wet open overheid, een indruk van de opvattingen van de Eerste Kamer

Na aanvaarding van het wijzigingswetsvoorstel op 26 januari jl. was het wachten op de vragen van de fracties van de Eerste Kamer in de vorm van een voorlopig verslag. Dat is vastgesteld op 13 april 2021 en zojuist online verschenen. Niet alle partijen maken gebruik van de mogelijkheid schriftelijke vragen te stellen. Wel is – zo lijkt het – gebruik gemaakt van het toegezonden boek.

Zo valt op dat de PvdA fractie terechte verduidelijking vraagt bij artikel 5.2. Want waarom is het begrip ‘intern beraad’ nu niet gedefinieerd (terwijl dit wel gebeurt in artikel 1 van de Wob). En dreigt het gevaar door het woord ‘ambtelijk’ bij de omschrijving van de ‘persoonlijke beleidsopvatting’ niet dat daarmee externen die bij het intern beraad betrokken zijn geen bescherming meer genieten van hun persoonlijke beleidsopvattingen (zie bijv. deze annotatie). Bovendien is het bij amendement ingevoegde derde lid van 5.2 onduidelijk. Gesuggereerd wordt dat een wethouder een bestuursorgaan is (wat het niet is natuurlijk). Bovendien is niet direct duidelijk wat nu onder formele besluitvorming moet worden verstaan.

De initiatiefnemers zullen met hun antwoorden de ‘bedoeling van de wetgever’ nog verder duidelijk moeten maken. Voornoemde punten lijken vooral ‘verschrijvingen’ zonder de ook door mij geconstateerde mogelijke gevolgen c.q. wijzigingen ten opzichte van de Wob. Gelukkig geven de vragen nu de gelegenheid om die mogelijke discussiepunten in de toekomst alvast de kop in de drukken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *