Raad van State 31 maart 2021; Geen plicht tot openbaarmaking op grond van de Wob (en ook overigens niet openbaar) dus geen plicht tot beschikbaar stellen broncode door de Tweede Kamer op grond van de Wet hergebruik

In één van de spaarzame kwestie over de Wet hergebruik van overheidsinformatie naar de broncode van de applicatie Debat Direct volgt de Raad van State de Rechtbank Overijssel (zie deze update).

De Raad van State volgt de door de wetgever eerder gesuggereerde koppeling met de Wob. Als een bestuursorgaan te Wobben valt, dan kan een verzoek tot hergebruik dwingen tot ook een Wob oordeel of de informatie openbaar gemaakt moet worden. Die koppeling valt nog altijd niet te lezen in de wet (of de richtlijn die geimplemeteerd wordt, maar wordt dus in het wettelijk stelsel gelezen).

De Who ziet alleen op openbare informatie. Nu de Tweede Kamer niet te Wobben valt – straks wel te benaderen op de grond van de Wet open overheid (zie artikel 2.2) – en de informatie niet al bewust openbaar is gemaakt je aan de Who niet toekomt. Dat informatie via andere weg wellicht deels al openbaar is, doet hier niet aan af. Per ongeluk openbaar of in elk geval zonder besluit openbaar, is nog niet openbaar volgens de wet.

Juridisch allemaal misschien best te volgen. Toch lijkt het doel van de Richtlijn hergebruik en dus de Who op deze manier wel het onderspit te delven. Het feit at men wil voorkomen dat de app overbelast raakt (zie onder 2) legt het immers nogal makkelijk af van het belang dat alle bij publieke instellingen berustende informatie ontsloten moet worden zodat een en ander economisch waardevol wordt.

Zie uitgebreid over de Who eerder dit artikel in JB Plus.