Rechtbank Midden-Nederland 2 september 2022; Eerste beoordeling van een Woo-besluit. Waar beslist de bezwaarcommissie over in het kader van de Woo?

Een memorabele uitspraak die bespreking behoeft. Memorabel vooral omdat het de eerste uitspraak is die ziet op een besluit op grond van de Wet open overheid. Het besluit op bezwaar is namelijk van 4 juli 2022 en dus na inwerkingtreding van de Woo (zie over het ontbrekende overgangsrecht dit blog).

Het gaat om een besluit van de Commissie bezwaarschriften van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Verzoeker wilde een opname van de hoorzitting, het verslag en het advies van de commissie. De opname was inmiddels verstrekt, het verslag bestond niet en het advies lag inmiddels bij het college van B&W.

De Rechtbank Midden-Nederland merkt terecht op – in het kader van het verslag – dat iets dat er niet is, niet hoeft te worden gemaakt. Dat is het geval in de Woo, zoals dat ook onder de Wob gold (zie bijvoorbeeld deze annotatie). Omdat een verslag wel moet worden gemaakt op grond van de Verordening commissie bezwaarschriften, zegt de commissie toe zo’n verslag te zullen maken. Dat vormt dus de basis om een en ander op te stellen en uiteindelijk te verstrekken.

Over het advies stelt de rechtbank terecht – anders dan de commissie betoogde – dat het enkele feit dat het document (inmiddels) ook elders berust, niet maakt dat de commissie niet meer zelf hoeft te beslissen over de openbaarmaking op grond van de Woo. De rechtbank stelt aanvullend terecht dat als het document niet meer bij de commissie zou berusten, het document dan door de commissie zou moeten worden opgevraagd bij het college. De rechtbank noemt hierbij artikel 4.2, tweede lid, van de Woo (waarin de plicht is opgenomen tot het ophalen van documenten, desnoods met een vordering én dwangsom (zie deze stap in het stappenplan)) overigens niet.

Dat het advies zonder het besluit geen waarde heeft en dus niet verstrekt hoeft te worden – een andere stelling van de commissie – doet er natuurlijk niet toe, zo merkt de rechtbank fijntjes op. Het niet openbaar maken moet op grond van een uitzondering uit hoofdstuk 5 van de Woo. Een andere reden is er niet.

Gaat het dan materieel nog ergens over? Nou nee, want het college heeft het advies inmiddels openbaar gemaakt met het in bezwaar bestreden besluit.