Rechtbank Noord-Holland 19 augustus 2022; Beroep op artikel 11 Wob vraagt om een motivering, helemaal bij milieu-informatie

De gemeente Zaanstad wordt teruggefloten door de Rechtbank Noord-Holland wat betreft de afdoening van één (van zeven) deelverzoek. Een en ander is in lijn met andere recente uitspraken waarbij we zien dat de rechter kritisch(er) toetst als het gaat om het inroepen van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen (artikel 11 Wob).

Volgens al enkele jaren vaste rechtspraak volstaat (uiteraard) het enkel noemen van artikel 11 niet. Per (onderdeel van een) document moet worden gemotiveerd waarom sprake is van een document dat is opgesteld ten behoeve van intern beraad en dat daarbinnen persoonlijke beleidsopvattingen zijn opgenomen (artikel 11, eerste lid, Wob). Ook behoeft een toelichting waarom niet kon worden overgegaan tot geanonimiseerd verstrekken (artikel 11, tweede lid, Wob). Een en ander behoeft helemaal enige toelichting en motivering nu het onderwerp – issues rond vuilstort Nauerna – maakt dat niet valt uit te sluiten dat het ook nog eens gaat om milieu-informatie (artikel 11, vierde lid, Wob).

Op dit deelverzoek 5 moet dus opnieuw worden beslist, met inachtneming van de Wet open overheid. Gegeven de nieuwe definitie van persoonlijke beleidsopvattingen (artikel 5.2 Woo) zal nog minder geheim gehouden kunnen worden.