Rechtbank Noord-Holland 3 maart 2022; Evidente fout in het besluit, voorlopige voorziening tot openbaarmaking toegewezen!

Een voor de praktijk relevante uitspraak, zeker voor de verzoeker om informatie die geen tijd heeft om te wachten op een behandeling van het bezwaarschrift tegen een (deels) afwijzend besluit. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland wijst een verzoek om een voorlopige voorziening, gedurende een bezwaarprocedure, namelijk toe. Dat betekent dat niet de bezwaarfase wordt afgewacht. Het bestuursorgaan, in dit geval het college van B&W van de gemeente Zaanstad, moet binnen twee weken een document openbaar dat ze vooralsnog geweigerd hadden.

De voorzieningenrechter durft deze stap te zetten omdat het besluit evident fout is. Een meetrapport bevat milieu-informatie die betrekking heeft op emissies (emissie-gegevens). Kennelijk accepteren alle betrokken dat dit voor het hele rapport geldt (let op, dat hoeft natuurlijk niet. Dit dient per onderdeel van een document te worden vastgesteld). De pogingen om dit rapport geheim te houden werden ingegeven door de zienswijze van het betrokken bedrijf. Het rapport is een niet geaccrediteerde, interne verslaglegging van uitgevoerde metingen. Het levert dan ook geen betrouwbaar c.q. representatief beeld van de emissie-situatie. Misverstanden liggen derhalve op de loer.

Met dit verhaal als onderbouwing gaat het dus mis. Helemaal omdat B&W dit alles ophangt aan de Wob-uitzondering dat het milieu niet is gediend met openbaarmaking van dergelijke niet betrouwbare gegevens (artikel 10, lid 7 onder a, Wob). Die grond geldt niet bij emissie-gegevens (zie artikel 10 lid 4, Wob). En onevenredige benadeling geldt in dit verband al helemaal niet! Het betoog van het bedrijf over het vertekende beeld dat niet in overeenstemming is met de realiteit doet er dan ook niet toe.

Dat betekent dus dat het meetrapport openbaar gemaakt moet worden binnen twee weken na de uitspraak.

Voor bedrijven: pas dus op met wat je deelt (aan interne rapporten).

Voor overheden: kijk goed naar de weigeringsgronden en pas die goed toe. Bij emissiegegevens kon onder de Wob alleen artikel 10, lid 7, onder b soelaas bieden (zie deze uitspraak over de PAS-meldingen).

Wet open overheid

Onder de Woo zou dit alles anders gaan. Door artikel 5.1 lid 7 zijn emissiegegevens per definitie openbaar als daarom wordt gezocht. De verzoeker in kwestie had het rapport dus met de beslissing op bezwaar – waarvoor de Woo het kader vormt als die pas op of na 1 mei wordt genomen – ook moeten krijgen. Bij meer evidente fouten (omdat de Woo een ander kader geeft) kan dit dus gevolgen hebben bij verzoeken om een voorlopige voorziening.

Ook onder de Woo doet de (onjuiste) inhoud van een document er niet toe. Sterker nog, dit blijkt explicieter uit de Woo door de verplichting voor het bestuursorgaan om de ontvanger van de informatie in kennis te stellen van de onjuistheid van informatie (zie artikel 2.4 lid 5).