Rechtbank Overijssel 2 november 2021; informatie bij de informateur niet te Wobben

Eerder was al duidelijk dat informatie bij de informateur op rijksniveau niet bij een bestuursorgaan berust en de informatie ook niet als ‘onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling” kan worden aangemerkt (zie deze uitspraak uit 2004).

De Rechtbank Overijssel maakt in deze uitspraak duidelijk dat dit ook geldt voor het informatieproces op decentraal niveau. De uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland zag – zoals Overijssel stelt – inderdaad op een andere situatie. Niet alleen omdat het verweer niet was gevoerd dat de informatie niet onder het bestuursorgaan berustte. Ik vermoed vooral omdat de informatie ook feitelijk onder de gemeente (het college) berustte.

Vervallen onderscheid rijk en decentraal onder de Woo

Onder de Woo kennen we straks een expliciete bepaling die informatie tijdens de formatie geheim houdt (artikel 5.4). Dit was eerst nog enkel toegeschreven op het niveau van het rijk maar is – na enige kritiek dezerzijds (zie artikel Tijdschrift voor Constitutioneel Recht rond voetnoot 70 en 71) – verruimd tot alle niveaus waarop wordt geformeerd (zie dit blog). Overigens maakte BZK nog duidelijk dat het ook al ziet op de verkennersfase (zie dit blog).

Toch onderscheid rijk en decentraal onder de Wob?

De specifieke bepaling in de Woo is nodig nu ook de Staten-Generaal straks onder de Woo vallen. Je kunt dan, zo lijkt de wetgever te suggereren, wel stellen dat de informatie berust onder een persoon die onder verantwoordelijkheid van een orgaan dat te Woo-en is berust. Die redenering loslatend op de Wob (en dus de situatie in Staphorst) brengt mij tot het volgende. Want is op decentraal niveau niet nu al sprake van informatie die berust bij een bestuursorgaan (of iemand die onder verantwoordelijkheid daarvan functioneert)? Want werkt de informateur niet formeel gezien onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad? Dat zou betekenen dat het college het verzoek wellicht had moeten doorzenden voor dit deel naar de gemeenteraad. Niet aangevoerd en niet gesignaleerd door de rechtbank. Misschien nog een hoger beroep waard.