Update Provincie Noord-Holland; Beleid over actieve openbaarmaking

Actieve openbaarmaking behoort tot de mogelijkheden op grond van artikel 8 van de WOB. Bewustzijn bij het bestuursorgaan, dat procedureregels (vragen om zienswijzen en gelegenheid geven van bezwaar e.d.) in acht genomen moeten worden, is van groot belang. Een goed voorbeeld van proactief melding maken van actieve openbaarmaking is deze beleidsregel van de Provincie Noord-Holland. Omdat het kennelijk wenselijk is om “actief meer informatie te verstrekken over de inzet van de Omgevingsdiensten met betrekking tot het bestuurlijk handhaven van regels voor exploitanten van BRZO-inrichtingen en RIE-inrichtingen” wordt aangekondigd dat besluiten waarbij bestuurlijke sancties worden opgelegd vanwege overtredingen op grond van de Wabo, de Wet milieubeheer of het BRZO actief openbaar worden gemaakt. Zo kunnen exploitanten in elk geval niet naar voren brengen dat ze verrast zijn bij een verzoek om een zienswijze.