Update Raad van State 1 april 2020; Dierproeven en de Wob, misbruik door bestoken Erasmus MC én andere bestuursorganen. Aantallen verzoeken, opbrengsten én proceshouding relevant

Eerder werd al in deze update gewezen op een uitvoerig besluit van de Centrale Commissie Dierproeven waarbij een persoon misbruik van de Wob werd aangezegd. In het gehele traject rond dierproeven zijn meer betrokken bestuursorganen het mikpunt van aanvragen en procedures. Het Erasmus MC is er ook bekend mee. In deze uitspraak van de Raad van State komt (eindelijk) misbruik vast te staan. Relevante aspecten voor de Raad van State zijn onder meer de proceshouding, de opbrengsten (EUR 150.000,–!!) via proceskostenvergoedingen en dwangsommen en het aantal fte dat met de afhandeling van alle verzoeken gemoeid is. Bijzonder in deze uitspraak is dat ook het gegeven dat deze persoon en diens gemachtigde de weg van o.a. de Wob ook jegens anderen – het CCD en het ministerie – buitensporig hebben bewandeld.

Die relevantie van wat er bij anderen gebeurt, is interessant in het licht van de andere uitspraken van de Raad van State op 1 april 2020 waaruit volgt dat het is toegestaan om via een forum als dat van het VNG ervaringen uit te wisselen over bepaalde personen en hun toepassing van de Wob.