Update Rechtbank Gelderland 15 mei 2019; Ook belastingmaatregelen kunnen milieu-informatie zijn. Concepten zijn ook documenten.

Vast gegeven uiteraard maar ook concepten zijn documenten die gewoon beoordeeld moeten worden bij de afhandeling van een Wob-verzoek. Dat is anders als overeengekomen wordt dat concepten buiten het bereik van het verzoek vallen. Bestuursorganen doen er goed aan deze afbakening wel vast te leggen. Een ontkenning van de verzoeker omtrent die afbakening levert gebrekkige besluitvorming op zoals deze uitspraak van de Rechtbank Gelderland laat zien.

Deze uitspraak maakt ook duidelijk dat het begrip ‘milieu-informatie’ nog altijd nadere duiding, aanscherping en invulling behoeft. Het Wob-verzoek ziet op fiscale regelgeving. Financiën is van mening dat het bij milieu-informatie alleen kan gaan om maatregelen en activiteiten die zelf een uitwerking hebben op elementen die een negatief effect op het milieu hebben of kunnen hebben. De stelling is dat maatregelen die fiscale wetgeving betreffen, slechts indirect aanknopen bij milieubelastende activiteiten. Financiën vindt steun in zijn stelling door te wijzen naar de memorie van toelichting bij de wijziging van de Wet milieubeheer.

De rechtbank kijkt evenwel naar dat wat tot die wijziging van de Wet milieubeheer heeft geleid, o.a. de EG-richtlijn toegang tot milieu-informatie. In de considerans van die richtlijn is opgenomen dat onder het begrip milieu-informatie (onder meer) valt informatie over factoren, maatregelen of activiteiten ter bescherming van het milieu of die gevolgen hebben of kunnen hebben voor het milieu. Van een negatief effect hoeft, anders dan de memorie van toelichting dus suggereert, volgens de rechtbank geen sprake te zijn. Dat betekent dat ook informatie over maatregelen ter bescherming van het milieu hieronder valt en dus ook een belastingmaatregel.

Ik zou menen dat de rechtbank het makkelijker had kunnen doen, door gewoon te kijken naar artikel 19.1a onder c van de Wet milieubeheer. Daarin staat volgens mij al klip en klaar dat het wat de maatregelen betreft, het ook gaat om maatregelen “ter bescherming van die elementen”.

De Raad van State maakte in deze uitspraak in 2010 al duidelijk dat het wat de maatregelen betreft het naast negatieve ook om positieve effecten gaat (onder verwijzing naar de memorie van toelichting bij de wet die het Verdrag van Aarhus – ook over milieu-informatie – deed implementeren).