Update Rechtbank Midden-Nederland 24 december 2019; Ruimere termijn om te voldoen aan de tussenuitspraak. Instemming wegens serieuze inspanning (onderzoek door onafhankelijke derde)

In de eerste podcast werd aandacht besteed aan het al dan niet inschakelen van derden door het bestuursorgaan om invulling te geven aan de eisen die de Wob stelt. Besproken werd het geval dat een externe onderzoeker bevestigde dat bepaalde mailboxen niet meer te achterhalen waren.

Op kerstavond liet de Rechtbank Midden-Nederland zich in een uitspraak uit over een verzoek van het Openbaar Ministerie om een langere termijn te krijgen om te voldoen aan een tussenuitspraak (zie ook deze update). Instemmen met zo’n verzoek is echt een uitzondering. De rechtbank gaat er toch toe over. Mede omdat het OM laat zien de opdracht tot een nieuwe zoekslag serieus te nemen. Er wordt zelfs een onafhankelijke derde ingeschakeld!

In potentie een uitspraak met een breder bereik. Zo op het oog lijkt het voor bestuursorganen dus mogelijk om goed onderbouwd een langere beslistermijn te verkrijgen. Hiermee geeft de rechter aan oog te hebben voor de soms omvangrijke opdracht waarvoor een bestuursorgaan – zeker gegeven de kennelijk gebrekkige informatiehuishouding – voor is gesteld bij het afdoen van Wob-verzoeken.