Update Tweede Kamer 20 februari 2020; Wijziging Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid. Een bijzondere wet die voorgaat op de Wet open overheid

In verschillende wetgeving en op andere plekken wordt voorzichtig aan toch rekening gehouden met de eventuele inwerkingtreding van de Wet open overheid. Het mooie van de Woo is onder andere dat de vraag of een andere wet een bijzondere regeling geeft die voorgaat op de openbaarheidsregeling van de Wob (op grond van artikel 2 Wob), met een duidelijke regeling in de Woo niet meer aan de orde zal zijn. Zie hiervoor artikel 8.8 Woo in combinatie met artikel 1.1 Woo.

Dat kan alleen – om wetstechnische redenen niet in de Woo geregeld worden voor Rijkswetten, zoals de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid. Vandaar dat een wijziging van die wet daar aandacht aan besteed en een koppeling legt met de Woo. De uitzonderingsgronden van de Woo wordt opgenomen in artikel 57 van de Rijkswet om een grondslag te geven voor het niet opnemen van bepaalde informatie in rapporten van de Onderzoeksraad.

Meer weten over de Wet open overheid. Lees de artikelsgewijze toelichting op de Woo eens op deze website en meld je aan voor de training in het najaar over dit wetsvoorstel.