Artikel 12 (In rekening brengen van kosten)

Annotatie

Deze bepaling vormt de grondslag voor het stellen van regels over het in rekening brengen van kosten. Hoewel de bepaling de mogelijkheid beperkt voor de centrale overheid, is het ook mogelijk voor andere bestuursorganen om regels te stellen. Lang is geprocedeerd over het in rekening brengen van de kosten voor het in behandeling nemen van Wob-verzoeken. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad geoordeeld dat daarvoor geen basis bestaat. Wel kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het kopiëren e.d. Deze dienen redelijk te zijn. Als de verzoeker vooraf duidelijk maakt overleg te willen hebben als kosten in rekening worden gebracht, dan is het zaak dat overleg ook te hebben alvorens kosten in rekening te brengen.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor de centrale overheid regels worden gesteld met betrekking tot in rekening te brengen vergoedingen voor het ingevolge een verzoek om informatie vervaardigen van kopieën van documenten en uittreksels of samenvattingen van de inhoud daarvan.