Artikel 15 (Geen koppeling met niet-tijdig beslissen Awb)

Annotatie

Mede vanwege het vele misbruik vanwege de Wob – gericht op het in de hand werken van laat of gebrekkig besluiten op Wob-verzoeken en daarmee incasseren van (vele) dwangsommen – is de koppeling met paragraaf 4.1.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht komen te vervallen. Niet-tijdige besluitvorming levert daarmee geen dwangsom meer op. Deze wijziging trad op 1 oktober 2016 in werking. Ingebrekestellingen van na die datum kunnen niet meer leiden tot een dwangsom.

Paragraaf 4.1.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op besluiten op grond van deze wet en op beslissingen op bezwaar tegen deze besluiten.