Artikel 15a (Bezwaar bij niet-tijdig beslissen)

Annotatie

Vanwege het loskoppelen van de Wob met de bepalingen over het niet-tijdig beslissen uit de Algemene wet bestuursrecht (artikel 15) is ook een afwijkende regeling in de Wob opgenomen bij niet-tijdig beslissen. Deze bepaling geeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het niet tijdig besluiten. Dit bezwaar hoeft niet vooraf te zijn gegaan door een ingebrekestelling nu artikel 6:12, tweede lid, van de Awb niet van overeenkomstige toepassing is (zie ook uitgebreid dit blog). Een terecht bezwaar levert in beginsel een proceskostenvergoeding op. Om ook misbruik gericht op het incasseren van proceskostenvergoedingen tegen te gaan, regelt lid 4 dat daarvan geen sprake kan zijn als het niet tijdig besluiten mede ligt aan de verzoeker.

 

1. In afwijking van artikel 7:1, eerste lid, onderdeel f, van de Algemene wet bestuursrecht kan degene aan wie het recht is toegekend beroep bij de bestuursrechter in te stellen tegen het niet tijdig nemen van een besluit op grond van deze wet, alvorens beroep in te stellen bezwaar maken.
 
2. Het bezwaarschrift kan worden ingediend zodra het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen. Artikel 6:12, eerste en vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.
 
3. Artikel 6:20 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de in het eerste lid van dat artikel bedoelde verplichting niet geldt gedurende de periode dat het bezwaar aanhangig is.
 
4. De vergoeding van kosten op grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht blijft achterwege, indien:
 
a. de indiener van het bezwaarschrift, gelet op de omvang van het verzoek, kennelijk onvoldoende heeft meegewerkt aan het bereiken van overeenstemming over een opschorting van de beslistermijn als bedoeld in artikel 4:15, tweede lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht, of
 
b. het niet tijdig nemen van een besluit kennelijk het gevolg is van de wijze van indiening van het verzoek.