Artikel 5 (Wijze van besluiten)

Annotatie

Een verzoek om informatie wordt opgevolgd door een mondelinge of schriftelijke beslissing. Een (gedeeltelijke) afwijzing – iedere vorm van het niet inwilligen van een verzoek – dient schriftelijk te zijn en is daarmee (het voldoet dan namelijk aan het besluit-begrip van de Algemene wet bestuursrecht) een besluit waartegen bezwaar en beroep open staat.

  1. De beslissing op een verzoek om informatie wordt mondeling of schriftelijk genomen.
  2. Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schriftelijk verzoek om informatie vindt schriftelijk plaats. In geval van een mondeling verzoek vindt een afwijzing schriftelijk plaats, indien de verzoeker daarom vraagt. De verzoeker wordt op deze mogelijkheid gewezen.
  3. De beslissing wordt eveneens schriftelijk genomen indien het verzoek om informatie een derde betreft en deze daarom heeft verzocht. In dat geval wordt tevens aan de derde de op hem betrekking hebbende informatie toegezonden.