Artikel 7 (Wijze van verstrekken)

Annotatie

Is eenmaal beslist tot (gedeeltelijke) openbaarmaking, en dus niet eerder dan dat moment, dan ligt de vraag voor op welke wijze dat plaatsvindt. Het kan in allerlei verschillende vormen (lid 1). Ook een samenvatting kan toereikend zijn al mag dat nooit (indirect) toch een weigering tot openbaarmaking inhouden. Ook mag niet worden volstaan met de verstrekking van slechts een deel van de informatie. Bij de keuze van de wijze waarop de informatie wordt verstrekt, is de wens van verzoeker bepalend (lid 2). Dit is slechts anders als de gewenste vorm niet gevraagd kan worden of als de informatie al op een bepaalde wijze beschikbaar is. De uiteindelijke keuze van het bestuursorgaan is ook op zichzelf aan te vechten (appellabel). Bijzonder bij milieu-informatie is dat ook informatie over de methoden die zijn gebruikt voor het samenstellen van de informatie moet worden verstrekt (lid 3).

 

 1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de documenten die de verlangde informatie bevatten door:
  a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te verstrekken,
  b. kennisneming van de inhoud toe te staan,
  c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of
  d. inlichtingen daaruit te verschaffen.
 2. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker verzochte vorm, tenzij:
  a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevergd kan worden;
  b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is.
 3. Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer, verstrekt het bestuursorgaan, zo nodig, en indien deze informatie voorhanden is, tevens informatie over de methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van eerstbedoelde informatie.