Artikel 8 (Actieve openbaarheid)

Annotatie

Hoewel redelijk dwingend geformuleerd is de hier opgenomen plicht tot actieve openbaarmaking (uit eigen beweging) uiteindelijk een keuze van het bestuursorgaan zelf. Belangrijk om te beseffen is dat een dergelijk besluit voor bezwaar en beroep vatbaar is. Ook is van belang te onderkennen dat het bestuursorgaan bij dergelijke openbaarmaking ook belangen heeft af te wegen en bijvoorbeeld oog moet hebben voor het gestelde in artikel 10 en artikel 11.

 

  1. Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen, zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering.
  2. Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de informatie wordt verschaft in begrijpelijke vorm, op zodanige wijze, dat belanghebbende en belangstellende burgers zoveel mogelijk worden bereikt en op zodanige tijdstippen, dat deze hun inzichten tijdig ter kennis van het bestuursorgaan kunnen brengen.