Artikel 9 (Adviescommissies)

Annotatie

Deze bepaling ziet op de actieve openbaarmaking van adviezen van niet-ambtelijke adviescommissies (artikel 1). Openbaarmaking geschiedt binnen vier weken en via specifiek aangeduide media.

 

  1. Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat draagt zorg voor het openbaar maken, zo nodig en mogelijk met toelichting, van door niet-ambtelijke adviescommissies aan het orgaan uitgebrachte adviezen met het oog op het te vormen beleid, tezamen met de door het orgaan aan de commissies voorgelegde adviesaanvragen en voorstellen.
  2. Uiterlijk binnen vier weken nadat de adviezen zijn ontvangen heeft openbaarmaking plaats en wordt daarvan mededeling gedaan in de Staatscourant of een andere vanwege de overheid algemeen verkrijgbaar gestelde periodiek. Van een gehele of gedeeltelijke niet-openbaarmaking wordt op gelijke wijze mededeling gedaan.
  3. De in het eerste lid bedoelde stukken kunnen worden openbaar gemaakt door deze:
    a. op te nemen in een algemeen verkrijgbare uitgave,
    b. afzonderlijk uit te geven en algemeen verkrijgbaar te stellen, of
    c. ter inzage te leggen, in kopie te verstrekken of uit te lenen.