Artikel 1.1 Recht op toegang

Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen.

Annotatie

Deze bepaling vormt een nieuw element in die zin dat een recht op toegang tot publieke informatie niet geregeld is in de Wob. Hoewel op zichzelf geen afdwingbaar recht, vormt het een duidelijke erkenning van dit recht. In dat verband zal het in procedures een aanvullend argument kunnen zijn ter onderstreping van het recht op informatie. Verder noopt het tot een terughoudend toepassen van de uitzonderingen van artikel 5.1 en artikel 5.2.

Verder volgt uit deze bepaling, in verbinding met artikel 8.8, dat alleen uit de Woo kan volgen of een bijzondere wet voorgaat op de Woo. Onder de Wob was niet altijd duidelijk of sprake was van een bijzondere regeling die zodanig uitputtend bedoeld was dat de Wob terzijde moest worden geschoven. Door de combinatie van deze bepalingen en bijlage bij de wet is duidelijk welke wetten een bijzondere regeling over openbaarheid van informatie bevatten zodat de Woo bij verzoeken om die informatie niet van toepassing is.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 328, nr. 8; Voorstel van wet na advies Raad van State

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 328, nr. 9 (herdruk); Memorie van Toelichting na advies Raad van State

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 328, nr. 12; Nota naar aanleiding van het verslag

Geconsolideerde artikelsgewijze toelichting bij de Wet open overheid zoals gewijzigd door de verwerking van de Wijzigingswet Woo

Meer hierover, zie Wet open overheid. Artikelsgewijze toelichting, voor de praktijk besproken