Artikel 10.2a Overgangsrecht bestaande documenten

De in artikel 3.3, eerste en tweede lid, opgenomen verplichting tot openbaarmaking geldt niet voor documenten die zijn vastgesteld of ontvangen voordat deze verplichting voor het bestuursorgaan waarbij de documenten berusten, van toepassing is geworden.

Annotatie

Teneinde de praktijk de ruimte te geven voor het werken met de Wet open overheid wordt met deze overgangsbepaling bepaald dat de plicht tot het actief openbaar maken niet geldt voor documenten die al bestaan (vastgesteld of ontvangen) voor de inwerkingtreding van de verplichting van de Woo.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 112, nr. 3; Memorie van Toelichting

Geconsolideerde artikelsgewijze toelichting bij de Wet open overheid zoals gewijzigd door de verwerking van de Wijzigingswet Woo