Artikel 10.2b Overgangsrecht adviezen Raad van State

1. Zolang artikel 3.3, tweede lid, onderdeel e, niet in werking is getreden, draagt de Afdeling advisering van de Raad van State zorg voor de openbaarmaking van:

a. adviezen van de Afdeling advisering, door Ons gevraagd;

b. adviezen als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Raad van State;

c. voorlichting in aangelegenheden van wetgeving en bestuur als bedoeld in artikel 21a van de Wet op de Raad van State.

2. Artikel 3.3 vierde lid, is van toepassing, tenzij Onze Minister die het rechtstreeks aangaat heeft verzocht om toepassing van artikel 3.3, vijfde lid, onderdeel a.

Annotatie

Advisering door de Raad van State vindt al in de nodige openbaarheid plaats. Teneinde daar geen verandering in aan te brengen gaat deze overgangsbepaling in op advisering door de Afdeling advisering.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 112, nr. 3; Memorie van Toelichting

Geconsolideerde artikelsgewijze toelichting bij de Wet open overheid zoals gewijzigd door de verwerking van de Wijzigingswet Woo