Artikel 10.2f Vervallen hoofdstuk 6

1. Hoofdstuk 6 vervalt bij koninklijk besluit, met dien verstande dat de voordracht voor dat koninklijk besluit niet eerder gedaan wordt dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

2. Met ingang van het tijdstip waarop hoofdstuk 6 vervalt, komt artikel 7.2, tweede lid, als volgt te luiden:

  1. Het college adviseert Onze Minister over de stand van de informatiehuishouding in het bestuur en de toegang tot de publieke informatie.

Annotatie

De met de novelle van 2 januari 2019 geïntroduceerde bepalingen over de Digitale informatiehuishouding (hoofdstuk 6) zijn naar hun aard tijdelijk. Nu de taak van het adviescollege voor het overige permanent is geworden, dient de taak inzake de informatiehuishouding te veranderen op het moment dat het meerjarenplan tot een voldoende informatiehuishouding heeft geleid.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 112, nr. 3; Memorie van Toelichting

Geconsolideerde artikelsgewijze toelichting bij de Wet open overheid zoals gewijzigd door de verwerking van de Wijzigingswet Woo

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 112, nr. 16; Tweede Nota van wijziging