Artikel 2.2 Reikwijdte

1. Deze wet is van toepassing op:
a. bestuursorganen;
b. de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal;
c. de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden;
d. de Raad van State, tenzij de Raad het koninklijk gezag uitoefent, en met uitzondering van de Afdeling bestuursrechtspraak;
e. de Algemene Rekenkamer;
f.  de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman, en ombudsmannen en ombudscommissies als bedoeld in artikel 9:17, onderdeel b, van de Algemene wet bestuursrecht.
2. Voor de toepassing van deze wet worden de organen, personen en colleges, bedoeld in
het eerste lid, onderdelen b tot en met f, en de overheidsorganen, die op grond van
de Algemene wet bestuursrecht geen bestuursorgaan zijn, gelijk gesteld met een
bestuursorgaan.

Annotatie

Een belangrijke wijziging ten opzichte van de Wob is het grotere bereik van de Woo. De Wob is alleen van toepassing op bestuursorganen (artikel 1a) en onder verantwoordelijkheid daarvan werkzame instellingen, diensten of bedrijven (artikel 3, eerste lid, van de Wob). Het Verdrag van Tromsø – de verdragsrechtelijke verankering van het belang van openbaarheid met specifieke uitgangspunten daaromtrent – zou maken dat de huidige Wob daarmee strijdig is[1], al lijkt artikel 1, tweede lid ervan vooral de mogelijkheid te bieden en zeker geen verplichting te geven voor het verruimen van het bereik van openbaarheidsregelingen voor andere entiteiten dan de a- en b-organen zoals we die kennen van artikel 1:1, eerste lid, van de Awb. Verderop stellen de initiatiefnemers terecht dat het verdrag de uitbreiding “stimuleert”.[2]

De Woo trekt een en ander veel breder in dit artikel en artikel 2.3. Buiten bestuursorganen gaat het bijvoorbeeld om de Tweede en Eerste Kamer, de Raad voor de Rechtspraak,  de Raad van State (m.u.v. de Afdeling bestuursrechtspraak) en de Nationale ombudsman. Opvallend is de wezenlijke verandering wat betreft de adviezen van de Raad van State bij wetsvoorstellen[3], waarbij wel een aparte regeling is gemaakt wat betreft de actieve openbaarmaking indien openbaarmaking van het advies afbreuk zou doen aan het doel van de wet of het voorschrift waar het advies op ziet (artikel 3.3, vijfde lid). De uitbreiding richting de besturen van de “koepelorganisaties” is met het wijzigingswetsvoorstel komen te vervallen. Het noemen van de Algemene Rekenkamer (ARK) als entiteit die onder de Woo valt is opvallend. Kritiek vanuit de ARK dat zij openbaarheid ondersteunt maar minder gelukkig is met toepassing van de Woo op haarzelf[6] heeft wel geleid tot enkele uitzonderingen die, met een aanpassing van de Comptabiliteitswet 2001 (de artikelen 96a en verder) tot uitdrukking zijn gekomen.[7]

[1] Kamerstukken II 2011/12, 33 328, nr. 3, p. 21; Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 9, p. 20-21.
[2] Kamerstukken II 2011/12, 33 328, nr. 3, p. 26; Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 9, p. 27.
[3] Kamerstukken II 2011/12, 33 328, nr. 3, p. 23; Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 9, p. 24-25.
[4] Zie ABRvS 25 mei 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ5933, AB 2011/233, Gst. 2011/121, NJB 2011, 1233.
[5] Kamerstukken II 2011/12, 33 328, nr. 3, p. 23; Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 9, p. 25-26.
[6] Kamerstukken II 2014/15, 33 328, nr. 15 en Kamerstukken II 2014/15, 33 328, nr. 17.
[7] Kamerstukken II 2015/16, 33 328, nr. 20, p. 5-7, artikel 9.7 Kamerstukken I 2015/16, 33 328, A.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 328, nr. 8 (herdruk); Voorstel van wet na advies Raad van State

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 328, nr. 9 (herdruk); Memorie van Toelichting na advies Raad van State

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 328, nr. 12; Nota naar aanleiding van het verslag

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 328, nr. 14; Tweede nota van wijziging

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 33 328, nr. 23; Amendement van de leden Veldman en Bisschop (niet aangenomen)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 112, nr. 3; Memorie van Toelichting

Geconsolideerde artikelsgewijze toelichting bij de Wet open overheid zoals gewijzigd door de verwerking van de Wijzigingswet Woo

Meer hierover, zie Wet open overheid. Artikelsgewijze toelichting, voor de praktijk besproken