Artikel 3.3a Actieve openbaarmaking in de vorm van overzichten

1. Een bestuursorgaan kan in plaats van door openbaarmaking overeenkomstig artikel 3.3, tweede lid, onderdeel k, de informatie over beschikkingen inzake subsidies aan anderen dan natuurlijke personen openbaar maken in een voor personen elektronisch raadpleegbaar overzicht, waarbij, voor zover de informatie in de beschikking is opgenomen en de artikelen 5.1, eerste, tweede en vijfde lid, en 5.2 niet aan openbaarmaking in de weg staan, in ieder geval openbaar wordt gemaakt:

a. de grondslag van de subsidie;

b. de ontvanger;

c. de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt, alsmede in de beschikking opgenomen doelvoorschriften;

d. de hoogte van verleningen, vaststellingen en wijzigingen;

e. de intrekkingen;

f. de dagtekening van de beschikking.

2. Een bestuursorgaan kan in plaats van door openbaarmaking overeenkomstig artikel 3.3, tweede lid, onderdeel k, de informatie over andere beschikkingen dan beschikkingen inzake subsidies openbaar maken in een voor personen elektronisch raadpleegbaar overzicht, waarbij, voor zover de informatie in de beschikking is opgenomen en de artikelen 5.1, eerste, tweede en vijfde lid, en 5.2 niet aan openbaarmaking in de weg staan, in ieder geval openbaar wordt gemaakt:

a. de grondslag van de beschikking;

b. het rechtsgevolg van de beschikking, inclusief in de beschikking opgenomen voorschriften;

c. de duur van de beschikking;

d. de geadresseerde, voor zover de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hieraan niet in de weg staat;

e. de dagtekening van de beschikking.

3. Een bestuursorgaan kan in plaats van door openbaarmaking overeenkomstig artikel 3.3, tweede lid, onderdeel l, de informatie over schriftelijke oordelen in klachtprocedures openbaar maken in een voor personen elektronisch raadpleegbaar overzicht, waarbij, voor zover de informatie in het oordeel is opgenomen en de artikelen 5.1, eerste, tweede en vijfde lid, en 5.2 niet aan openbaarmaking in de weg staan, in ieder geval openbaar wordt gemaakt:

a. de datum van ontvangst van de klacht;

b. het betrokken organisatieonderdeel;

c. de functiebenaming van de ambtenaar over wie is geklaagd;

d. de omschrijving van de gedraging waartegen de klacht gericht is;

e. de bevindingen;

f. het oordeel;

g. de conclusies;

h. de dagtekening van het oordeel.

4. Een bestuursorgaan kan in het overzicht, bedoeld in het derde lid, vergelijkbare klachten betreffende een organisatieonderdeel gecombineerd weergeven, indien ook het oordeel en de conclusies vergelijkbaar zijn. Voor iedere gecombineerde weergave wordt in plaats van de informatie, bedoeld in het derde lid, onderdelen a en h, het aantal verzonden oordelen per maand vermeld.

5. Een overzicht als bedoeld in dit artikel wordt ten minste iedere twee weken bijgewerkt.

6. Onze Minister kan bij ministeriële regeling nadere regels stellen over de wijze waarop in dit artikel genoemde overzichten actief openbaar worden gemaakt.

Annotatie

De bepalingen over actieve openbaarmaking gaan uit van documenten die door de overheid openbaar worden gemaakt. Bij veel categorieën van documenten is het denkbaar dat het om grote hoeveelheden documenten van gelijke strekking gaat. Het doel van deze bepaling is de vermindering van de uitvoeringslasten onder handhaving van het gewenste niveau van openbaarheid. Het betreft de openbaarmaking van informatie over subsidies, over andere beschikkingen dan subsidies en over schriftelijke oordelen in klachtprocedures als bedoeld in de Awb. De gedachte is dat in plaats van de openbaarmaking van integrale documenten, de wezenlijke elementen uit de genoemde documenten dan in een overzicht worden gepresenteerd. Het moet gaan om een elektronisch raadpleegbaar overzicht. Het bestuursorgaan heeft de vrijheid om via deze mogelijkheid invulling te geven aan de verplichtingen van artikel 3.3. Een verplichting om met een dergelijk overzicht te werken is er dus niet.

Geconsolideerde artikelsgewijze toelichting bij de Wet open overheid zoals gewijzigd door de verwerking van de Wijzigingswet Woo