Artikel 3.3b Verplicht platform voor actieve openbaarmaking

De openbaarmaking van de in de artikelen 3.3 en 3.3a genoemde documenten geschiedt elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze door middel van een door Onze Minister in stand gehouden digitale infrastructuur. Deze infrastructuur is beschikbaar voor de openbaarmaking van andere documenten.

Annotatie

Toch een soort documenten-register door te voorzien in één plek waar alle actief openbaar te maken informatie wordt ontsloten. Het gebruik van PLOOI is verplicht voorgeschreven voor de openbaarmaking op grond van artikel 3.3. van de Woo.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 112, nr. 16; Tweede Nota van wijziging