Artikel 4.2a Overleg tussen bestuursorgaan en verzoeker

Indien een voldoende gespecificeerd verzoek zodanig omvangrijk is dat niet binnen de termijn van artikel 4.4, eerste lid, kan worden beslist, treedt het bestuursorgaan voor het einde van die termijn in overleg met de verzoeker over de prioritering van de afhandeling van het verzoek. Het bestuursorgaan verstrekt de gevraagde documenten zo veel mogelijk in de door de verzoeker gewenste volgorde.

Annotatie

Hoewel vaste rechtspraak wordt met dit artikel mogelijk gemaakt en verankerd dat overleg plaatsvindt bij een omvangrijk verzoek. De aanleiding moet zijn gelegen in het niet kunnen halen van de wettelijke termijn van vier weken (artikel 4.4, eerste lid) vanwege de omvang van het verzoek. Bedoeld is de omvang van het aantal te beoordelen documenten zo lijkt het al wordt “omvang of complexiteit van de informatie” niet genoemd terwijl we dit wel kennen van artikel 4.4, tweede lid.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 112, nr. 20; Amendement Van der Molen