Artikel 7.2 Taken

1. Het college adviseert de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van de regels over openbaarmaking van publieke informatie.

2. Het college adviseert Onze Minister periodiek over aanpassing van het meerjarenplan. Het college rapporteert in zijn advies in elk geval over de stand van de informatiehuishouding in het bestuur, de voortgang van de uitvoering van het meerjarenplan en de toegang tot de publieke informatie.

3. Het college wordt om advies gevraagd over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur die geheel of voor een belangrijk deel betrekking hebben op de openbaarmaking en de ontsluiting van publieke informatie.

4. Het college adviseert het betrokken bestuursorgaan naar aanleiding van bij het college ingediende klachten van journalisten, wetenschappers of andere naar het oordeel van het college in aanmerking komende groepen met een beroepsmatig belang bij het gebruik van publiek informatie over de wijze waarop dat bestuursorgaan publieke informatie openbaar maakt.

5. Het college bevordert de toepassing van deze wet, onder meer door:

a. het geven van voorlichting aan bestuursorganen en anderen;

b. het opleiden van personen werkzaam bij organen belast met de uitvoering van openbaarmaking van publieke informatie;

c. het monitoren en onderzoeken van en rapporteren over de openbaarmaking van publieke informatie in algemene zin of door specifieke organen in het bijzonder;

d. het publiceren van richtsnoeren ter bevordering van de openbaarmaking uit eigen beweging en de ontsluiting van informatie.

Annotatie

Het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding krijgt verschillende functies toebedeeld. De praktijk zal vooral moeten uitwijzen op welke wijze, met welke armslag en welke impact het adviescollege zijn taken zal uitoefenen. Het moet de Tweede en Eerste Kamer adviseren waar het gaat om de uitvoering van regelgeving die raakt aan openbaarheid van overheidsinformatie. Het adviseert de minister inzake het meerjarenplan zoals omschreven in artikel 6.2 van de Woo. Ook adviseert het over nieuwe regelgeving. Belangrijkste rol is de ombudsfunctie bij klachten van onderzoekers. De toelichting wekt de indruk dat de klacht gaat over de afhandeling van Woo-verzoeken, de tekst zelf spreekt overal over het kunnen klagen over de wijze waarop publieke informatie openbaar wordt gemaakt.  Ook zal het adviescollege een aan opleiding en voorlichting moet doen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 112, nr. 16; Tweede Nota van wijziging