Artikel 7.3 Bemiddeling

1. Alvorens een advies als bedoeld in artikel 7.2, vierde lid, uit te brengen, bemiddelt het college tussen het bestuursorgaan en de klager. Het bestuursorgaan werkt aan de bemiddeling mee.

2. Indien de klacht mede betrekking heeft op een besluit op grond van deze wet waartegen bezwaar open staat, wordt de termijn voor het indienen van bezwaar, bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, opgeschort tot het college advies heeft uitgebracht, dan wel aan de klager en het bestuursorgaan heeft bericht dat geen advies zal worden uitgebracht. De opschorting van de bezwaartermijn vangt aan met ingang van de dag nadat de klager de klacht aan het college heeft gezonden.

3. Indien de klager bezwaar maakt tegen het besluit, bedoeld in het tweede lid, beslist het bestuursorgaan in afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht binnen twee weken nadat het college advies heeft uitgebracht, dan wel aan de klager en het bestuursorgaan heeft bericht dat geen advies zal worden uitgebracht.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop klachten worden ingediend en het college tussen het bestuursorgaan en de klager bemiddelt als bedoeld in het eerste lid.

Annotatie

Het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding krijgt verschillende functies toebedeeld. De praktijk zal vooral moeten uitwijzen op welke wijze, met welke armslag en welke impact het adviescollege zijn taken zal uitoefenen. Het moet de Tweede en Eerste Kamer adviseren waar het gaat om de uitvoering van regelgeving die raakt aan openbaarheid van overheidsinformatie. Het adviseert de minister inzake het meerjarenplan zoals omschreven in artikel 6.2 van de Woo. Ook adviseert het over nieuwe regelgeving. Belangrijkste rol is de ombudsfunctie bij klachten van onderzoekers. De toelichting wekt de indruk dat de klacht gaat over de afhandeling van Woo-verzoeken, de tekst zelf spreekt overal over het kunnen klagen over de wijze waarop publieke informatie openbaar wordt gemaakt.  Ook zal het adviescollege een aan opleiding en voorlichting moet doen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 112, nr. 16; Tweede Nota van wijziging

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 112, nr. 21; Amendement Sneller