Artikel 7.4 Informatieplicht

Een bestuursorgaan verstrekt desgevraagd het college alle gegevens die het nodig heeft voor zijn taak.

Annotatie

Teneinde het adviescollege in de gelegenheid te stellen tot goede adviezen te komen, is een informatieplicht neergelegd voor bestuursorganen. De vraag zal kunnen opkomen of bepaalde informatie wel of niet nodig is voor de taken zoals omschreven in artikel 7.2 van de Woo. Dit is niet denkbeeldig, denkend aan de voortdurende discussie tussen Kamerleden en de regering over de invulling van de informatieplicht op grond van artikel 68 Grondwet. In een vorderingsrecht – zoals wel neergelegd in artikel 4.2, tweede lid, van de Woo – wordt niet voorzien.

In artikel 7.4 wordt bepaald dat bestuursorganen op verzoek van het college alle benodigde informatie verstrekken. Deze bepaling is van toepassing op de hierboven beschreven klachtenprocedure, maar ook op de andere in artikel 7.2 genoemde onderzoeks- en adviestaken. Het college gaat vertrouwelijk om met de van bestuursorganen verkregen informatie. Het kan immers gaan om informatie waarvan het bestuursorgaan aanvankelijk van oordeel is dat deze niet openbaar moet zijn. Daartoe bevat artikel 7.5, eerste lid, een geheimhoudingsbepaling.