Artikel 7.5 Geheimhouding

1. De leden van het college alsmede de ambtenaren van zijn bureau zijn tot geheimhouding verplicht voor zover zij krachtens deze wet beschikken over documenten die door het bestuursorgaan waarvan zij afkomstig zijn niet openbaar zijn gemaakt.

2. Voor zover een aan het college gericht verzoek op grond van deze wet betrekking heeft op door een bestuursorgaan aan het college verstrekte informatie, zendt het college het verzoek ter behandeling door aan het bestuursorgaan.

Annotatie

Geheimhouding van dat wat het adviescollege onder zich krijgt is van belang voor de uitoefening van haar taak en de bereidwilligheid van bestuursorganen om informatie over te leggen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 112, nr. 16; Tweede Nota van wijziging