Artikel 4.7 Contactpersoon

Ter beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie wijst het bestuursorgaan een of meer contactpersonen aan.

Annotatie

Ter vervanging van het register wordt met het wijzigingswetsvoorstel een functie voorgesteld. Deze perso(o)n(en) dient c.q. dienen vragen over de beschikbaarheid van informatie te beantwoorden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 112, nr. 3; Memorie van Toelichting

Geconsolideerde artikelsgewijze toelichting bij de Wet open overheid zoals gewijzigd door de verwerking van de Wijzigingswet Woo