Van der Sluis op ‘Binnenlands bestuur’: De Woo: er komt geen einde aan…

De laatste column over de Wet open overheid gaf ik nog de titel mee “op naar het einde.” Ik zag in de kritiek van de Raad van State en de uitkomsten van de beide Quick scans aanleiding om te veronderstellen dat die Woo er niet zou komen.

Ook een recent bericht in de krant hintte in die richting. Quotes uit emailwisselingen rondom het opstellen van de Quick scans – waarin je met enige kwade wil kunt lezen dat het de opstellers van de Quick scans te doen was om te voorkomen dat de Woo er komt (wat ik er overigens niet in lees) – leidden zelfs tot vragen aan de minister bij het Vragenuurtje.

Minister Plasterk reageerde op de nodige vragen met de stelling dat de Quick scans uiteraard geen promotieonderzoek inhielden maar wel voldoende aanleiding geven te veronderstellen dat de Woo de nodige kosten met zich brengt. Daarnaast suggereerde hij zelfs dat de Quick scans op verzoek van de Eerste Kamer werden uitgevoerd terwijl dit toch echt een initiatief leek van zijn waarnemer, minister Blok. De Eerste Kamer was juist niet zo gecharmeerd van het uitvoeren van de analyse nadat het wetsvoorstel door de Tweede Kamer was aangenomen. Wel had men daar ook zeker vragen over de uitvoerbaarheid en de kosten.

Hoe ook, hoewel de gang der dingen in de Eerste Kamer zich nog niet met zekerheid laat voorspellen, is de inhoud van het regeerakkoord wel richtinggevend. Rutte III spreekt namelijk expliciet over de Wet open overheid:

‘Het kabinet hecht eraan dat de overheid transparant en open is. Er is een initiatiefvoorstel Open Overheid aanhangig. Er wordt onderzocht hoe de verruiming van openheid gestalte kan krijgen zonder hoge kosten voor de organisatie en uitvoering. Het kabinet treedt daartoe in overleg met de initiatiefnemers.’

Of daarmee wordt voorgesorteerd op een goed Haags gebruik, we gaan een en ander onderzoeken en het verdwijnt langzaam in een la, moet worden afgewacht. Heel logisch lijkt dat evenwel niet. Wellicht dat de uitkomst wel in de buurt komt van de in mijn vorige blog geschetste door mij gewenste uitkomst. Ik stelde immers voor dat bepaalde elementen uit de Woo zeker nuttig kunnen zijn als aanvulling op de Wet openbaarheid van bestuur. Want dat de Wob op punten verbeterd kan worden, valt niet te miskennen. Evenzo kan men niet ontkennen dat de wens van beslotenheid nogal eens de overhand heeft als verzocht wordt om openbaarheid.