Hof van Justitie van de EU 19 februari 2021; Openbaar door een ander maakt niet openbaar volgens de EuroWob

Net als onder de Nederlandse Wob geldt ook in Europees verband dat openbaarheid door een onbevoegd iemand, via lekken of per abuis (door de rechtbank bijvoorbeeld) niet maakt dat de informatie openbaar is voor eenieder als bedoeld in de zin van de Wob of de Eurowob. Het recht is blind voor die ‘openbaarheid bij ongeluk’ en beziet of het weigeren informatie openbaar te maken door het bevoegd gezag terecht is. Zie hierover bijvoorbeeld dit arrest van het Hof van Justitie, toegelicht door het Expertisecentrum Europees Recht (ECER). Voor de Nederlandse variant zie deze update.