Update Minister BZK 18 november 2019; Artikel 68 Grondwet, de Wob en geheimhouding

Zowel op rijksniveau als op provinciaal en gemeentelijk niveau blijft het spanningsveld tussen het wel of niet informeren van de controlerende organen (Tweede Kamer, gemeenteraad etc.) een continu aandachtspunt. Dit te meer als parallel blijkt dat iemand die een Wob-verzoek doet soms meer informatie krijgt dan eerder verstrekt in de politieke arena. Over de duiding van artikel 68 Grondwet – maar denk ook aan artikel 169 Gemeentewet – stuurde de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zojuist een informatieve brief naar de Tweede Kamer.

Strekking:

  • in de politieke arena geeft een bewindspersoon in beginsel meer informatie prijs dan via de Wob.
  • de Wob ziet evenwel veelal op meer documenten dan een politiek verzoek om inlichtingen.
  • intern beraad is een groot goed volgens de Minister, uitgangspunt is dat daar niets over wordt gedeeld.